Koulutus- ja tutkimusyhteistyö

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja koulutusyhteistyöryhmän tehtävänä on oppilaitosyhteistyön sekä työelämän ja koulutuksen välisen yhteyden ylläpitäminen ja tutkimusyhteistyön maakunnallinen koordinointi. Työryhmä seuraa tiiviisti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisia muutoksia ja niiden vaikutuksia tutkimustoiminnan ja koulutuksen alueelliseen organisointiin. Työryhmässä suunnitellaan ja kehitetään tarkoituksenmukaista alueellista mallia integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen organisoimiseksi. Lisäksi työryhmän asialistalla tulee olemaan esim. yhteisten koulutuskokonaisuuksien, käytännön opetuksen ja opinnäytetöiden ideointi. Vuonna 2017 työryhmä keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon  maakunnallisen kehittämisrakenteen suunnitteluun.

Käytännön opetus

Käytännön opetusta on kehitetty osana oppimisareenatoimintaa vuodesta 2010 lähtien Jamk:n hallinnoimassa Sarana-hankkeessa. Hankkeessa on pilotoitu Jyväskylän kaupungin psykososiaalisissa palveluissa. mm. moniammatillisen asiakastyön tilannearviotyöskenlyn malli.

Tutkimusyhteistyö

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet toteutti syksyllä 2012 kartoituksen verkostoon kuuluvien yliopistojen sosiaalityön tutkimuksen nykytilasta. Samassa yhteydessä laadittiin suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon välisestä tutkimusyhteistyöstä. Jyväskylän yliopistossa selvityksen toteutti suunnittelija Katri Ylönen. Selvityksestä valmistui raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyhteistyön vahvistaminen. Kosken koordinoima työryhmä hyödyntää selvityksen aikana koottuja näkemyksiä ja vie osaltaan eteenpäin raporttiin kirjattuja suunnitelmia.

Täydennyskoulutuksen koordinointi

Kosken yhtenä tehtävänä on ollut täydennyskoulutustarpeiden tunnistaminen ja välittäminen. Työryhmän toimesta mm. jalostetaan ammattilaisilta tulevia toiveita ja ideoita ja välitetään niitä täydennyskoulutuksen toteuttajatahoille. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä velvoittaa ammattipätevyyden ylläpitämiseen ja osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Maakunnan sosiaalialan täydennyskoulutustarjontaa on koottu Kosken kotisivuille tapahtumakalenteriin.

Työelämän tarpeiden ennakointi

Keski-Suomen liitto osallistuu aktiivisesti maakunnan koulutusorganisaatioiden ja työelämän vuoropuheluun osaavan työvoiman turvaamiseksi muuttuvilla työmarkkinoilla. Keski-Suomen liitto on myös kutsunut koolle sosiaali- ja terveysalan ennakointiryhmän.

Toimivat työmarkkinat – osaajia – ja työpaikkoja Keski-Suomeen –kehittämisohjelman (2009-2013) laatimisesta vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettama Osaamis- ja työllisyystyöryhmä (OSAT). Kehittämisohjelma suuntaa yhteistä kehittämistä ja toimenpiteitä maakunnassa. Vuonna 2013 erityishuomion kohteena ovat nuorisotakuun toteuttaminen ja työpaikkojen luominen Keski-Suomeen. Seudulliset työryhmät vastaavat paikallisella tasolla osaamisen ja työllisyyden vahvistamisesta sekä tulevaisuuden ennakoinnista. Lisätietoa kehittämisohjelman sivuilta.

KT Kuntatyönantajat toteuttaa  Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hankkeen vuosina 2011–2013. Keski-Suomi toimii yhtenä hankkeen neljästä alueellisesta pilotista. Pilotin toteuttavat yhdessä Keski-Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Hanke on järjestänyt mm. kaksi kertaa vuodessa maakunnallisen ennakointifoorumin.

Maakunnallisesta ennakointityöstä lisää keskisuomi.infosta

Osaavan työvoiman saannin turvaaminen on eräs painopiste myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) strategisessa ohjelmassa hoito- ja hoivapalvelualan työ- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiseksi. HYVÄ-ohjelman tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen edellytyksiä ja toimialan kehittymistä kasvavaksi ja kansainvälistyväksi alaksi.

Aiempaa Keski-Suomea koskevaa tietoa sosiaalihuollon työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnista on koottu yhteen. Huhtikuussa 2008 valmistunut selvitys (pdf, 370 kt).