Sosiaalipoliittinen vaikuttaminen

Takaisin

Kosken perustoimintaan sisältyy paljon sosiaalipoliittista vaikuttamista niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kosken edustajia on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistustyössä. Koske toimii aktiivisena sosiaalihuollon äänenä rakenteellisessa muutostyössä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon integraation suunnittelussa. Koske tuo esille ja keskusteluun ajankohtaisia sosiaalipoliittisia ilmiöitä ja tukee esim. hyvinvointierojen kasvua estäviä toimia. Järjestöyhteistyö ja kansalaistoiminnan merkitys on Kosken toiminnassa tärkeällä sijalla.

Sosiaali- ja terveysjohdon työkokoukset

Koske tarjoaa tukea sosiaali- ja terveysjohdon maakunnalliselle yhteistoiminnalle ja verkostoitumiselle järjestämällä yhteisiä työkokouksia vähintään kahdesti vuodessa. Joka toinen vuosi on syksyn kaksipäiväinen työkokous järjestetty opintomatkana muualle Suomeen.

Vuoden 2011 syksystä lähtien sosiaali- ja terveysjohdon työkokouksia järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa.

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmä

Koske vastaa Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän toiminnasta vuorovuosin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehitystyö

Koske käynnisti toukokuussa 2013 yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa esiselvityksen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallia ja palvelukonseptia koskevan hankesuunnitelman tekemistä varten. (Kosken raportteja nro 38/2013). Kaste-ohjelman rahoitus saatiin kolmivuotiselle kehittämishankkeelle, joka käynnistyi keväällä 2014.  Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen kotisivut löytyvät Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Koske toteutti niinikään laajan yhteistyöverkoston kanssa Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen ajalla huhtikuu/2010 – elokuu/2011. Selvityksen tavoitteena oli löytää Keski-Suomen asukkaita parhaiten palvelevia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistapoja ja -malleja. Lisätietoja: Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys

ParasSos-tutkimus

Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallinen ParasSos-tutkimus seurasi ja arvioi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksia sosiaalipalveluiden laatuun kuntalaisten näkökulmasta vuosina 2008-2011. Tutkimuksessa kerättiin määrällistä ja laadullista seuranta-aineistoa erityisesti Keski-Suomen alueelta.