Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelulain 22 §:n mukaan lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos 1) on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa; ja 2) edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Perusteltu syy on olemassa silloin, kun voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa, että huoltaja joutuu lojaliteettiristiriitaan tai on ilmeinen eturistiriita niin, että hänen puolueettomuutensa vaarantuu.

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on velvollisuus huolehtia, että edunvalvojaa haetaan tarvittaessa. Lastensuojelun edunvalvojan tehtävänä vahvistaa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista ja lapsen puhevallan käyttöä lastensuojelun päätöksenteossa. Lisätietoja lastensuojelun edunvalvonnasta: https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-edunvalvonta

Koskessa lastensuojelun edunvalvojana toimii edunvalvontakoulutuksen käynyt kiertävä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Tanja Hänninen. Voit olla yhteydessä myös harkitessasi edunvalvonnan tarvetta tai tarvitessasi lisätietoa tai perehdytystä lastensuojelun edunvalvontaan.

Yhteystiedot:

Tanja Hänninen
p.044-265 1064
etunimi.sukunimi@koske.fi
Kiertävä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Kustannukset

Lastensuojelun edunvalvonnan palvelun käyttö perustuu kunnan (tai muun toimijan) toimeksiantoon ja palvelun käyttäjän ja Kosken välillä tehtävään ostopalvelusopimukseen. Suoritetaksat ovat:

  • puhelinkonsultaatio: 67 €/ 45 min (minimilaskutusaika on 15 min)
  • konsultaatio tai muu työskentely, tausta- ja valmistelutyö, asiakirjojen laadinta ym: 91 €/45 min
  • koulutus 103 €/45 min tai koulutuskokonaisuus sopimuksen mukaan
  • matkakorvaus 0,45 € / km

Matkakuluista Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä laskutetaan kuntia. Toimeksiantajan lukuun tehtävästä muusta matkasta ja matka-ajasta peritään korvaus. Varsinainen työskentely (joko paikan päällä kunnassa tai muussa toimipaikassa) toimeksiantajan asiassa sekä asiaan liittyvä valmistelu- ja/tai taustatyöaika on suoritetaksan alaista aikaa. Toimeksiantajaa ei laskuteta erikseen kiertävän erityistyöntekijän matkustamiseen käyttämästä ajasta Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä.

Koske lähettää tehdystä työstä kuukausittain laskun; sen liitteenä on työaikaerittely, johon laskutus perustuu.